BREEMEERSEN (Nieuwkerke)

Ligging
Ten zuiden van de heuvelreeks Catsberg - Zwarteberg - Rodeberg - Kemmelberg loop parallel een lager heuvelrij. Die begint ook net over de grens in Frans-Vlaanderen, met de Ravensberg (70m) nabij Bailleul (Belle). Op en over de grens volgen de Zwartemolen (80m) in Dranouter (Heuvelland) en De Walletjes (82 m) in Nieuwkerke (Heuvelland).
Tussen beide heuvelrijen stroomt de Douvebeek in een brede vallei.
De zuidelijke flank van de Zwartemolen langs de Eikelstraat daalt steil af naar de brede vallei van de Leie toe, die wat verder over de Franse grens stroomt.
Deze brede valleigronden zijn de Breemeersen, die het meest westelijke deel van de Leievlakte in ons land vormen.

Natuur(waarden)
De Breemeersen vormen een complex van reliëfrijke, waterrijke graslanden met talrijke slootjes. Opvallend zijn de vele poelen: het rijk van de salamanders en vooral van de zeldzame Kamsalamander. Daarom kregen de Breemeersen het statuut van habitatgebied voor de Triturus cristatus.
Het meersenlandschap loopt nog verder door, Frankrijk binnen.
Op de Biologische Waarderingskaart (kaartblad 27-28-36) staat het gebied grotendeels ingekleurd als complex van waardevolle en zeer waardevolle elementen en heeft het de rode arcering van 'belangrijk faunistische waarde'. 
Wilde rozen
Eind 20ste, begin 21ste eeuw, werden er uiterst zeldzame soorten en ondersoorten van de Wilde roos ontdekt in enkele relicten van oude, actochtone houtkanten.
Vlinders
Sleedoornpage, Distelvlinder, Landkaartje, Zwartsprietdikkopje en Bruin zandoogje zijn enkele vlindersoorten die men in de Breemeersen kan vinden.
Vogels
vooral in de trekperiodes pleisteren er nogal wat vogels in de Breemeersen, voornamelijk steltlopers en granslandvogels.

Kleine Landschaps Elementen
De landschappelijk erg aantrekkelijke 'Zwartemolenhoek' die bij de Breemeersen aansluit, telt nog heel wat Kleine Landschaps Elementen.
Typisch zijn de vele soorten knotbomen:
• Veldesdoorn of Spaanse aak
• Gewone es
• Kraakwilg
• Zomerlinde
• Schietwilg

Ook hier hebben diverse soorten wilde rozensoorten in het doornstruweel een autochtone oorsprong.
En in de kruidlaag van de houtkanten vind je o.a. Gele dovenetel, Dagkoekoeksbloem en Gevlekte aronskelk.
Beheer
De aanpak van het natuurbeheer is gebaseerd op het traditionele maaibeheer op twee percelen en graasbeheer voor 1 perceel. 
Momenteel wordt dit verder gezet in samenwerking met de landbouwer die de graslanden voor de omschakeling tot natuurreservaat gebruikte.

Geschiedenis
In de loop van 2002 kreeg Natuurfonds Westland de kans om een mooi perceel in de Breemeersen aan te kopen.
De akte, voor de aankoop van een graslandperceel met een oppervlakte van 90a 30 ca gelegen in Nieuwkerke, werd op 16 januari 2003 getekend. Het betrof meer bepaald een vochtig weiland met een mooie poel.
In de Eikelstraat, nabij de kruistombe, net op de grens tussen Dranouter en Nieuwkerke, wordt het valleigebied beheerst door het Groot Westhof en het Klein Westhof. Een bosje, een bomenrij en enkele verspreid staande bomen, vormen er een aantrekkelijk decor.
Begin 2005 werd dan een akte verleden, voor een perceel weiland met poel van 68a 50 ca dat in Dranouter, net tegen de Franse grens ligt.
Kort daarop kwamen daar nog eens 3 ha 22a 44 ca weiland met poel bij: het eerste perceel dat, links van de Kruistombe, de 'afdaling' maakt.

Toekomst?
Het meersenlandschap van de Breemeersen loopt door, Frankrijk binnen.
Dit opent perspectieven voor een grensoverschrijdende samenwerking rond dit gebied, en dit via contacten vanuit de Stichting Marguerite Yourcenar.

Verkennen
Het natuurreservaat De Breemeersen is niet toegankelijk.
Enerzijds vanwege de kleine oppervlakte van het reservaat, en anderzijds omwille van de verpeide ligging van de percelen.
Wel kun je genieten van de prachtige landschappen en vergezichten die het valleigebied en de omliggende hellingen herbergen.

Natuurfonds Westland stippelde een 9,5 km lange wandeling uit.
Gestart wordt op de Markt van Nieuwkerke. Je volgt de bordjes van de Geuzenwandelroute in de Niepkerkestraat en je gaat meteen rechs de Steenwerckstraat in. 
Je komt uit in de Seulestraat die je naar links volgt en aan de O.-L.-Vrouwkapel sla je rechts een veldweg in, het Waldriesstraatje. Je dwarst een andere veldweg (Zevekotestraat), even naar links en het Hoekeindestraatje naar rechts brengt je in de Eikelstraat.
Hier ga je naar links (de Geuzen trekken naar rechts).
Je slaat de eerste veldweg rechtsaf en je daalt tot op een T-kruispunt. Je volgt nu de Westhovestraat naar rechts en je komt voorbij het Klein Westhof aan je linkerkant en het Groot Westhof - een indrukwekkende vierkanthoeve met ernaast een ringracht en mote -  aan je rechterkant.
Aan het volgende kruispunt sla je linksaf de Eikelstraat in. Hier sluit je weer aan bij de Geuzen. Je komt voorbij de kruistombe: van hier heb je een prachtig zicht op de Breemeersen. Ruim 400 meter verder sla je rechtsaf. De veldweg leidt je naar de Zwartemolenheuvel. Aan het Heuvelhof even achterom kijken loont de moeite.
Je komt uit in de Kauwakkerstraat: naar rechts. Kelverstraat en Zwartemolenstraat laat je links liggen.
Aan het kalvariekruis geniet je van een schitterend zicht op de heuvelrij. 
Tegenover de Wulvestraat aan je linkerkant verlaat je de Kauwakkerstraat en neem je de Papestraat baar rechts. Deze holle weg is volgens de overlevering een overblijfsel van de Heirweg die Cassel met Wervik verbond. Waarschijnlijker is het een stuk Middeleeuwse weg.
Je komt uit op asfalt en volgt de Heirweg rechtdoor tot boven op op de Walletjes.
Op deze 80 meter hoge heuvelkam geniet je van een uniek vergezicht (360°) op de heuvelrij in het noorden en de Leievlakte tot diep in Frankrijk in het zuiden. 
Nieuwkerke-centrum ligt nu vlakbij. Je komt uit een bocht in de Seulestraat die je rechtdoor volgt en je bent zo weer op de Markt van Nieuwkerke.

(teksten uit www.debron.be)

Speciaal ledenvoordeel: als je lid bent van Natuurpunt, kan je het wandelkaartje vrij downloaden. Ga naar de downloadpagina.

oppervlakte: 21.09 ha in eigendom + ‘erkend reservaat’ (sinds 17/12/07)
conservator: Piet Hardeman, Goeberg 3, 8954 Westouter. 057/44 56 57, piet.hardeman@skynet.be.
startdatum: 2002
aard: natte, soortenrijke graslanden met kleine bosjes; met poelen (Kamsalamander), ideaal voor weidevogels
ligging: Gelegen in de Heuvellandse deelgemeenten Nieuwkerke en Dranouter, ten zuiden van de Zwarte Molen.
toegang: niet toegankelijk

U kunt dit project steunen door een storting op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw, met vermelding "projectnr. 5557"
Vanaf € 40,00 ontvang je een fiscaal attest.

vorig reservaat   volgend reservaataanvullende informatie of opmerkingen qua inhoud zendt U naar de webmaster


naar homepage     gastenboek

een website ontwerp van Studio Kontrast