UITKERKSE POLDERS (Blankenberge)

Het reservaat Uitkerkse Polder werd opgericht in 1991. In een gebied van ± 1400 ha werd tot nu toe 275 ha natuurgebied aangekocht. Alle terreinen werden aangekocht in functie van de uitbouw van een weidereservaat met vnl. aandacht voor weidevogels en vochtige, vaak zilte graslandvegetaties. Voor beide doelen is een gericht natuurbeheer noodzakelijk.
Met de uitbouw van het reservaat werd in de eerste plaats geprobeerd enkele tendenzen in de landbouwuitbating te stoppen die nefast zijn voor het voortbestaan van zilte poldergraslanden en de hieraan gebonden populaties weidevogels. Toenemende verdroging door drainage liet de afgelopen decennia toe om het gebied intensiever te gebruiken, wat resulteerde in hoge bemesting van graslanden, omploegen van historische graslanden en het nivelleren van het oorspronkelijke polderreliëf. Daarnaast konden vele graslanden vroeger op het jaar en intensiever beweid worden, wat resulteerde in een situatie met zeer ongunstige perspectieven voor het behoud van weidevogelpopulaties.

Naast het extensiveren van het beheer (latere maai- en beweidingsdata, geringere bemesting), was spoedig duidelijk dat een echt natuurbeheer (extensief graasbeheer, nulbemesting) en herstelbeheer (afgraven opgehoogde percelen) noodzakelijk was voor het in stand houden van zilte graslanden en weidevogelpopulaties. In de omliggende kustpolders werden immers geschikte gebieden in een nog hoger tempo en op een nog drastischer manier omgevormd tot intensief landbouwgebied (door ruilverkavelingen (waarvan het kerngebied van de Uitkerkse Polder tot op heden gespaard bleef) of industriegebied (zo wordt het unieke polderlandschap tussen Brugge en Zeebrugge in sneltempo vervangen door de achterhaven).
Het belang van de Uitkerkse Polder is vooral voor soorten zoals Tureluur en Kluut bijzonder groot omdat deze soorten in Vlaanderen vnl. broeden in biotopen die op korte termijn zullen verdwijnen (Zeebrugse achterhaven, Beneden-Schelde). Voor de Grutto zijn de Uitkerkse Polders uitgegroeid tot het sterkste bastion in de kustpolders. Heden broedt 1/10 van de Vlaamse populatie in het gebied.
De uitbouw van het reservaat in Uitkerke en het gericht natuurbeheer kan naast de opmerkelijke uitbreiding van bestaande populaties van kritische weidevogelsoorten, ook een lange-termijn-garantie bieden voor het behoud van deze soorten in Vlaanderen door zijn opmerkelijk functie als refugium in een verschralend landschap of in (tijdelijk ongunstige) omstandigheden.

De ingrepen in de Uitkerkse Polder kunnen we indelen in een educatief en een natuurtechnisch gedeelte.

Het educatieve is inmiddels een flink stuk gevorderd: op een voormalige stortplaats werd een heus bezoekerscentrum' de Groenwaecke ' gebouwd en op enkele plaatsen in het gebied werden vogelkijkhutten(zie foto) voorzien.


Informatieborden her en der in het gebied geven de bezoekers de basisinformatie die je bij een bezoek nodig hebt.
Het bezoekerscentrum aan de Kuyperscheeweg ligt aan de rand van een reservaatblok van ruim 15 ha en is een prima uitvalsbasis voor een aangename kennismaking met het gebied. Een nieuwe poel, een groter wateroppervlak en een kijkhut vlak in de omgeving maken het de bezoeker nog een stuk makkelijker om vogels en andere organismen te observeren.
Extra wandel- en fietspaden zijn niet nodig: het aloude wegenpatroon volstaat ruimschoots om het gebied te voet of per fiets te verkennen.

Het eigenlijke natuurontwikkelingsproject werd in 1991 opgestart. Tussen '91 en '95 kreeg een oppervlakte van 9 ha een flinke beurt: 2,5 ha werd afgegraven, op de rest ging het om het afplaggen of het aanleggen van poelen en sloten.
Op andere percelen werd het opgehoogde gedeelte weggegraven, werden historische kreekrestanten hersteld, poelen uitgegraven en de bovenste, overbemeste grondlaag weggeplagd.

Bezoekerscentrum De Groenwaecke

De Groenwaecke is het bezoekerscentrum van het natuurgebied Uitkerkse Polder

Openingsuren van het bezoekerscentrum Groenwaecke:
• woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u30
donderdagnamiddag van 13u30 tot 17u30
zaterdagnamiddag van 13u30 tot 17u30
zondagnamiddag van 13u30 tot 17u30
• Tijdens activiteiten (wandelingen) van Natuurpunt vzw is het bezoekerscentrum de ganse dag op van 9u tot 18u zodat de wandelaars er hun lunch kunnen verbruiken.
• Tijdens de “ganzenmaanden” 15 november tot 15 februari is het bezoekerscentrum de ganse dag geopend van 10u tot 17u.

Info: Het bezoekerscentrum wordt opengehouden door Bob Vandendriessche
Info en aanvragen voor wandelingen (scholen, groepen) kunnen per email of per telefoon (050/42.90.40) bekomen worden.
De verantwoordelijke van het bezoerscentrum is Merel Vanlierde


Zo komt u bij het bezoekerscentrum

Bij het buitenrijden van Blankenberge richting van Brugge, juist voorbij de kerk van Uitkerke rechts afslaan. Meedraaien naar links en tweehonderd meter verder linksaf via de Blankenbergse Dijk. Volg de weg ongeveer 1500 meter tot aan het volgend kruispunt met de Kuiperscheeweg. Hier rechtsaf, tweehonderd meter verder aan de linkerzijde komt u bij de Groenwaecke. U kunt ook vanaf de baan Brugge-Blankenberge links afslaan juist voorbij het bosje van de Bosquet, en dan rechtdoor rijden over het kruispunt met de Blankenbergse Dijk.

Bij de Groenwaecke is er parkeerplaats. Laat de auto hier achter en ga van hieruit wandelen of fietsen op de 30 km smalle landbouwwegen die de polder doorkruisen.

In de polder staan verscheidene vogelkijkhutten van waaruit vogels van dichtbij kunnen geobserveerd worden. De vogelkijkhutten bevinden zich dicht bij de weg en zijn vrij toegankelijk.

Unieke samenwerking in de Uitkerkse Polder levert eerste resultaten op

Dat er in het natuurgebied de Uitkerkse Polder iets beweegt is een understatement: de Vlaamse, Europese, provinciale en lokale overheden en Natuurpunt vzw slaan immers in de handen in mekaar om van de Uitkerkse Polder een meerwaarde voor mens èn natuur te maken.
Dankzij het natuurproject van Natuurpunt vzw, het Europese LIFE-project en het natuurinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij en Afdeling Natuur krijgt de natuur weer alle kansen: de laatste 10 jaar verrees er zo een natuurparel van 300 ha waardoor bvb. het aantal broedgevallen van kluut steeg van 4 in 1990 naar 50 in 2004.
Daar bleef het echter niet bij: LIFE, het Oudlandpolderproject, het natuurinrichtingsproject en het KustActiePlan geven mee vorm aan de slogan "Ontdek de Uitkerkse Polder, een weidse wereld vol vogels". Zo krijgt tegen 2006 het bezoekerscentrum "Uitkerkse Polder" een opknapbeurt (er komt een nieuwe vleugel en een nieuwe tentoonstelling bij), komt er een nieuwe kijkhut en een uitkijktoren, worden nieuwe wandelroutes uitgestippeld, wordt een brug over de Blankenbergse Vaart gelegd, ... we bewijzen kortom dat natuur en toerisme hand in hand gaan!

De Uitkerkse Polder: een weidse wereld vol vogels
Het eerste weidevogelnatuurgebied in Vlaanderen staat op de drempel van een nieuw tijdperk: in de jaren '80 begonnen als het eerste weidevogelgebied van Vlaanderen, gegroeid in de jaren '90 tot de grootste natuurparel van Natuurpunt in West-Vlaanderen zullen we de komende jaren samen met vele partners vorm geven aan een project waarmee we meteen de patstelling natuur en toerisme definitief zullen begraven.
Met "we" bedoelen we vele projecten :
· het natuurproject van Natuurpunt vzw waarmee alles startte
· het Europese LIFE-project waarmee we de natuurwaarden in het gebied nog meer zullen versterken (aankopen van percelen, inrichten en herstellen van natuurwaardes) en we ook nog meer publieksgerichte acties uit kunnen werken
· het natuurinrichtingsproject van de Vlaamse Landmaatschappij en Afdeling Natuur dat hier nog een schepje bovenop zal doen door o.a. nog meer natuur te herstellen
· het KustActiePlan "Natuur en landschap, een recreatieve meerwaarde voor de kust" waarmee we voluit de kaart zullen trekken voor natuurgerichte recreatie
· het niveau 3-project "De Oudlandpolder" van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap waarmee we ons bezoekerscentrum nog beter, nog duurzamer kunnen uitbreiden. Zowel voor de milieuvriendelijke verbouwing van het centrum als een nieuwe tentoonstelling is steun voorzien van beide overheden
· de gemeentebesturen zorgen bij het project voor zowel logistieke als morele steun.
Gezien de veelheid van deze projecten werd beslist om een overkoepelend onthaalplan uit te werken waarbij de projecten nog beter op mekaar zullen aansluiten.
Startschot voor dit alles was de slogan "een weidse wereld vol vogels" waarmee we kernachtig al het goede van de Uitkerkse Polder samenvatten: een prachtige Europese natuurparel gekenmerkt door een lappendeken van zilte graslanden waar vele vogels op af komen (in het voorjaar weidevogels als kievit of grutto, in de winter dan weer vriezeganzen als de kleine rietgans of de kolgans, ...)
Een vernieuwd bezoekerscentrum als uithangbord
Sinds de bouw van het bezoekerscentrum "Uitkerkse Polder" begin de jaren '90 is er heel wat gebeurd: elk jaar bezoeken immers zo'n 10.000 bezoekers het centrum, onder hen ook vele buitenlandse toeristen.... Het centrum barst hierdoor uit z'n voegen en er werd dan ook beslist om het bezoekerscentrum uit te breiden. Er komt een nieuwe vleugel bij en in het oude gedeelte zal een nieuwe permanente tentoonstelling uitgewerkt worden. Deze uitbreiding zal overigens gebeuren volgens de principes van milieuvriendelijk en bio-ecologisch bouwen en met aandacht voor de toegankelijkheid voor minder mobiele bezoekers.
Nieuwe bezoekersfaciliteiten, voor mens èn natuur
Maar daar blijft het uiteraard niet bij :
· aan de Copsweg bouwen we een kijkhut met zicht op een plas
· aan de Neptunuslaan komt een uitkijktoren van waaruit je o.a. een terp en een oude Romeinse walgracht zal kunnen bewonderen
· aan de Kuiperscheeweg en de Verloren Hooistraat komen er nieuwe infoborden die je het verhaal vertellen van een weidse wereld vol vogels
· ...

Contact: Dirk Content, conservator Uitkerkse Polder, tel. 050-41 62 39
Franky Beidts, voorzitter Natuurpunt Blankenberge, tel. 050-41 53 17
Bart Slabbinck, natuur.kustmanager, tel. 015-29 72 11, gsm 0473-47 23 74
website : www.natuurpunt.be/life en www.uitkerkse-polder.be


Bezoek ook de website van Natuurpunt Blankenberge

Speciaal ledenvoordeel: als je lid bent van Natuurpunt, kan je het wandelkaartje vrij downloaden. Ga naar de downloadpagina.

oppervlakte: 275 ha in eigendom
conservators: * John Van Gompel, Koninginnestraat 40, 8370 Blankenberge, 050/41 55 41
* Dirk Content, Blankenbergsedijk 136, 8370 Blankenberge, 050/41 62 39
startdatum: 1990
aard: natte polderweiden, weidevogelgebied
bescherming: EG-vogelrichtlijngebied
ligging: Ongeveer 2,5 km ten zuiden van Blankenberge
toegang: Van de openbare wegen zijn goede mogelijkheden tot ,het observeren van vogels, o.m. via de vogelobservatiehutten.
Openingsuren van Het bezoekerscentrum (Kuiperscheeweg te Uitkerke - 050/42.90.40): zie hogerop

zib

U kunt dit project steunen door een storting op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt vzw, met vermelding "projectnr. 5519"
Vanaf €30 ontvang je een fiscaal attest.

vorig reservaat   volgend reservaataanvullende informatie of opmerkingen qua inhoud zendt U naar de webmaster


naar homepage     gastenboek

een website ontwerp van Studio Kontrast